Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 •  Kids & Lifestyle is een eenmanszaak die zich ten doel stelt Producten te verkopen aan Klanten middels haar Webshop en diverse markten, fairs en andere evenementen. Hierna is alleen de webshop benoemd.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: een ieder die gebruik maakt van de Website en/of Producten afneemt in de Webshop of evenementen. Hierna is alleen de webshop benoemd.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Kids & Lifestyle en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: alle door Kids & Lifestyle en/of door haar ingeschakelde derden verrichte Werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle door Kids & Lifestyle in de Webshop aangeboden Producten.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Webshop’ verstaan: het online platform van Kids & Lifestyle waar Klanten Producten kunnen bestellen.
 •  In de algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.kids-lifestyle.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 •  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Kids & Lifestyle gesloten Overeenkomsten waarbij Kids & Lifestyle producten aanbiedt.
 •  Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Klant overeengekomen.
 •  Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 •  De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 •  Niet alleen Kids & Lifestyle, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Klant zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van Kids & Lifestyle en voormalige medewerkers van Kids & Lifestyle , met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 •  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling door Kids & Lifestyle onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 •  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 •  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Gebruik Website

 •  Het is niet toegestaan de Website, de inhoud van de Website, of de handelsmerken van Kids & Lifestyle of een van haar partners, op enige manier te kopiëren of anderszins te wijzigen.
 •  Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Website, de inhoud van de Website of haar handelsmerken zijn eigendom van Kids & Lifestyle. Het is niet toegestaan op enige wijze inbreuk te maken op deze rechten.
 •  Het is niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (onderdelen van) de Website of haar achterliggende systemen.

Artikel 4 Overeenkomst

 •  Alle aanbiedingen van Kids & Lifestyle zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 •  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als Kids & Lifestyle gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.
 •  Kids & Lifestyle kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 •  Klant kan een bestelling plaatsen via de Webshop. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de bestelling door Kids & Lifestyle wordt bevestigd.
 •  Zolang de bestelling van Klant nog niet door Kids & Lifestyle is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
 •  De bevestiging die Kids & Lifestyle naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 •  Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van, Kids & Lifestyle dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Kids & Lifestyle deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 •   Kids & Lifestyle zal zich naar beste vermogen inspannen de Website en Webshop met zorg te onderhouden.
 •  Kids & Lifestyle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 •  Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kids & Lifestyle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kids & Lifestyle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kids & Lifestyle zijn verstrekt, heeft Kids & Lifestyle het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 •  Indien voor het leveren van de Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Kids & Lifestyle  schriftelijk in gebreke te stellen. Kids & Lifestyle dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 •  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Kids & Lifestyle en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 •  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
 •  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Kids & Lifestyle op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 •  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Kids & Lifestyle en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 •   Kids & Lifestyle is bevoegd de nakoming van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Kids & Lifestyle goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 •  Voorts is Kids & Lifestyle bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 •  Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kids & Lifestyle gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 •  In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kids & Lifestyle vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kids & Lifestyle op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 •  De prijzen op de Website en in de Webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 •  Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Kids & Lifestyle houdt zich het recht voor om zonder melding vooraf haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij er sprake was van een duidelijk constateerbare foutieve prijs.
 •  In geval van een duidelijke constateerbare foutieve prijs, is Kids & Lifestyle niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Kids & Lifestyle is ook niet verplicht de bestelde goederen voor de foutieve prijs te leveren.
 •   Kids & Lifestyle heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 •  Betaling geschiedt middels de in de Webshop aangegeven wijze.
 •  Indien betaling middels facturatie geschiedt, verlangt Kids & Lifestyle een Volledige vooruitbetaling tenzij anders besproken.
 •  Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Kids & Lifestyle mede te delen.
 •  Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 •  Indien Kids & Lifestyle besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Levering Producten

 •  De levering van Producten van Kids & Lifestyle geschiedt vanuit Haler.
 •  Kids & Lifestyle bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking van zijn Producten. Kids & Lifestyle kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 •  Kids & Lifestyle zal de bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11.4.
 •  Indien een Product van Kids & Lifestyle kwijtraakt tijdens de levering of beschadigd wordt ontvangen, wordt door Kids & Lifestyle en Klant gezocht naar een passende oplossing.
 •  Klant kan tevens na afspraak met Kids & Lifestyle de producten bezichtigen en afhalen bij de werkplaats van Kids & Lifestyle.

Artikel 10 Herroepingsrecht

 •  Bestelde Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden worden geretourneerd.
 •  Tijdens deze 14 dagen dient Klant zorgvuldig met het Product en de verpakking om te gaan en deze alleen uit te pakken en/of te gebruiken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor zijn beslissing om het product te houden.
 •  Producten kunnen alleen worden geretourneerd in originele staat en verpakking, met alle bijgeleverde toebehoren.
 •  Indien Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij binnen de vermelde 14 dagen contact op te nemen met Kids & Lifestyle.
 •  Het bij het Product geleverde retourformulier dient ingevuld bij de retourzending te worden gevoegd.
 •  Klant draagt zelf de verzendkosten voor de retourzending.
 •  Na ontvangst van de retourzending, zal Kids & Lifestyle binnen 14 dagen overgaan tot terugbetaling van het totaal betaalde bedrag.
 •  Het herroepingsrecht van Klant geldt niet voor Producten die:
 •  door Kids & Lifestyle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
 •  duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 •  afgeprijsde artikelen;
 •  door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; zoals textiel, vachten en huiden;
 •  snel kunnen bederven of verouderen;
 •  wat betreft de prijs gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Kids & Lifestyle geen invloed heeft;
 •  hygiënische producten zijn, waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken, textiel, huiden en vachten en spenen.
 •  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 •  Kids & Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en in de Webshop en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Kids & Lifestyle .
 •  Kids & Lifestyle garandeert niet dat de Website en/of de Webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Kids & Lifestyle is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop.
 •  Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Kids & Lifestyle is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 •  De levertermijn als genoemd in artikel 9.4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Hoewel steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Kids & Lifestyle nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Kids & Lifestyle enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 •  Kids & Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de Producten.
 •  Klant vrijwaart Kids & Lifestyle voor aanspraken van derden.
 •  Indien Kids & Lifestyle aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Kids & Lifestyle verplichtingen met betrekking tot haar Werkzaamheden.
 •  De aansprakelijkheid als bedoeld in lid 7 wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 •  Kids & Lifestyle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 •  De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kids & Lifestyle.
 •  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 •  Kids & Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Kids & Lifestyle, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 •  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Kids & Lifestyle zelf of een derde, storingen in of uitvallen van internet, storingen in of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Kids & Lifestyle of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 •  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 •  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Kids & Lifestyle overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Kids & Lifestyle heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 •  Voor de door  Kids & Lifestyle geleverde Producten geldt een garantieperiode van zes maanden.
 •  De genoemde garantie is alleen toepasselijk in het geval van fabricagefouten.
 •  In het geval dat Klant aanspraak wil maken op zijn garantie, zal hij het Product onverwijld aan Kids & Lifestyle ter hand stellen. Kids & Lifestyle zal in een dergelijk geval het Product onderzoeken en beoordelen of er sprake is van een fabricagefout.
 •  In het geval van een fabricagefout zal Kids & Lifestyle kosteloos overgaan tot reparatie van het product.
 •  Als geen sprake is van een fabricagefout kan Kids & Lifestyle het product tegen een vergoeding (laten) repareren. Kids & Lifestyle zal hierover contact opnemen met Klant.
 •  De garantie geldt niet indien:
 •  Klant het Product zelf heeft gerepareerd of bewerkt of in het geval dat hij een derde het Product heeft laten repareren of bewerken;
 •  De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld;
 •  De geleverde Producten in strijd met de aanwijzingen van Kids & Lifestyle of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 •  Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van Kids & Lifestyle, totdat alle vorderingen, die Kids & Lifestyle heeft of zal verkrijgen op Klant, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 •  Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat Klant de feitelijke macht over de Producten verschaft, overgaan op Klant.

Artikel 15 Cookies en persoonsgegevens

 •  Kids & Lifestyle maakt gebruik van cookies op de Website ten behoeve van demografische en gebruiker gerelateerde statistieken. Hiermee wordt informatie van technische aard geregistreerd, zoals het IP-nummer, type internetbrowser, etc.
 •  Door de aankoop van een Product gaat Klant akkoord met het opslaan van persoonsgegevens door Kids & Lifestyle. In de privacyverklaring van Kids & Lifestyle wordt de verwerking van de persoonsgegevens door Kids & Lifestyle toegelicht.

Artikel 16 Wijzigingen

 •  Kids & Lifestyle behoudt zich het recht voor de algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Een dergelijke wijziging zal op de Website gepubliceerd worden.
 •  Wijzigingen van de Website kunnen op ieder moment, zonder enige aankondiging, worden doorgevoerd. Kids & Lifestyle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen.

Artikel 17 Identiteit van Kids & Lifestyle

 •  Kids & Lifestyle is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74805665 en draagt BTW-identificatienummer NL002326823B93. Kids & Lifestyle is gevestigd aan de Lijsterstraat 11, 6012 RX te Haler.
 •  Kids & Lifestyle is per e-mail te bereiken via info@kids-lifestyle.nl, middels de website www.kids-lifestyle.nl en telefonisch op +31 6 23 23 33 44.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 •  Op de rechtsverhouding tussen Kids & Lifestyle en Klant is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 19 Vindplaats algemene voorwaarden

 •  Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.kids-lifestyle.nl en zullen door Kids & Lifestyle op verzoek kosteloos worden toegezonden.